1. Všeobecne

Inštalácia a použitie bytových vodomerov na studenú a teplú vodu slúži ako nevyhnutný motivačný prvok k úspornému chovaniu obyvateľov a zároveň umožňuje spravodlivé rozúčtovanie nákladov za vodu a teplo podľa skutočnej spotreby užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Pre oblasť objektívneho a nekompromisného merania a spravodlivého rozúčtovania spotreby vody a tepla v bytoch i nebytových priestoroch ponúkame presné a spoľahlivé bytové vodomery MINOL, resp. Sontex-Wehrle s radiomodulom Sontex 581 pre diaľkové odpočty. Dodávku a montáž tejto techniky ponúkame v prípade požiadavky aj s možnosťou využitia našich služieb spojených s následným rozúčtovaním nákladov za energie.

Ponúkame komplexné cesty k znižovaniu nákladov na vodu a teplo. Pri návrhu a inštalácii technológii pre zabezpečenie a vyhodnotenie energetických úspor dbáme na komplexný prístup. Len vyhodnotenie celej vykurovacej sústavy a rozvodu teplej vody od zdroja cez domové prípojky, jednotlivé stúpačky až k radiátorom umožní nájsť optimálne riešenie a plné využitie najmodernejších regulačných a meracích prvkov.
V otázke rozúčtovania ponúkame vlastné kapacity – sme tvorcom rozúčtovacieho software BYTTEPLO. Jedným zo základných prvkov nášho programu je rozúčtovanie vykurovacích nákladov na jednotlivých užívateľov bytov a s tým súvisiaca dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

2. Dodávka a montáž bytových vodomerov bez rádiovej komunikácie alebo s rádiovou komunikáciou

V rámci komplexných služieb dodávame aj bytové vodomery.
Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol.s r.o. je podľa zákona o metrológii č. 142ú2000 Z.z. rozhodnutím o registrácii č. R/I-009/2002 z 11.01.2002 registrovaná na opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla a ich členov. Na základe uvedeného zabezpečuje a vykonáva montáž, servis a nasledné metrologické overenie meradiel tepla a vody.

2.1 Dodávka a montáž bytových vodomerov bez rádiovej komunikácie

Novinkou v našej ponuke sú antimagnetické bytové vodomery na studenú a tepú vodu ZENNER typ ETKD/ETWD typovo schválené podľa Európskej smernice MID so značkou zhody

 

Antimagnetické jednovtokové suchobežné vodomery na studenú a teplú vodu ZENNER typ ETKD / ETWD – technické údaje:

Bytový vodomer ZENNER ETKD-ETWD-technické údaje SK

Antimagnetické jednovtokové suchobežné vodomery na studenú a teplú vodu ZENNER typ ETKD / ETWD – dátový list:

Bytový vodomer ZENNER ETKD-ETWD-dátový list SK

Ďalšie vodomery z našej ponuky:

Antimagnetické vodomery firmy MINOL, typ Minomess® bez možnosti rádiovej komunikácie

Ponúkané bytové vodomery sú z produkcie nemeckej firmy Minol. Minol patrí v internacionálnom meradle k vedúcim výrobcom meradiel vody. Celosvetovo sa cení presnosť a spoľahlivosť meradiel z produkcie firmy Minol. Chyba merania pri metrologickom overovaní (ciachovaní) vodomerov Minol je hlboko pod zákonom dovolenou chybou merania. S viac ako 30 ročnými skúsenosťami s produkciou vodomerov a s presnými znalosťami potrieb trhu vyvinula firma Minol novú generáciu vodomerov Minomess®, ktoré určujú nové kritéria úrovne vodomerov.

Antimagnetické vodomery firmy MINOL, typ Minomess® na studenú vodu

Antimagnetické vodomery firmy MINOL, typ Minomess® na teplú vodu

Antimagnetické vodomery firmy MINOL, typ Minomess® v reze

Špecifikácia vodomerov Minomess®

Konštrukčne sú to antimagnetické modulovateľné jednovtokové suchobežné lopatkové vodomery na teplú a studenú vodu, určené pre menovitý prietok do Qn = 1,5 m3/hod so stavebnou dĺžkou 110 mm, 80 mm alebo aj 130 mm. Konštrukcia vodomerov je je odolná proti zanášaniu nečistotami, obsiahnutými vo vode (samočistiaci efekt). Sériovo bez príplatku je každý vodomer vybavený proti vonkajšiemu ovplyvneniu (3-násobná antimagnetická ochrana) a proti roseniu číselníka (2 “O” – krúžky). Počítadlo je taktiež sériovo bez príplatku pripravené pre vloženie pamäťového modulu alebo impulzného modulu.

Citlivosť vodomerov Minomess®

Menšie vnútorné rozmery mosadzného púzdra vodomerov Minomess® (menšia meracia komora vodomerov) oproti vodomerom staršej konštrukcie umožňuje menší pietočný profil a tým menšiu zotrvačnú hmotu obežného kolesa (turbínka začne detekovať prietok pri nižších prietokoch) Tieto skutočnosti majú za následok vyššiu citlivosť vodomerov v pásme minimálnych prietokov a tým vodomer zaznamenáva tzv. rozbehový prietok už od 8 l/hod.

Odolnosť vodomerov Minomess® proti nečistotám

Tento typ vodomerov má oproti starším typom rozdielne uloženie lopatkového kolesa, ktoré výrazne znižuje zastavenie lopatkového kolesa vplyvom usadenia nečistôt (o ca 50%).
Lopaktové koleso je uložené:
– len v hornej časti (nasunuté na ihlu tlakovej platne – týmto je daná os rotácie).
– v dolnej časti je len klzný prvok (lopatkové koleso sa “opiera“ o hladkú časť meracej komory).
Naviac hladký vnútorný povrch meracieho priestoru vodomerov (mosadzného telesa) je bez akýchkoľvek výstupkov a rebier, a tak zabráňuje usadzovaniu nečistôt a umožňuje tzv. samočistiaci efekt v dolnej časti klzného uloženia lopatkového kolesa.

Odolnosť vodomerov Minomess® proti ovplyvňovaniu vonkajším magnetickým poľom

U uvedeného typu vodomerov je prenos rotačného pohybu turbínky na počítacie zariadenie vykonávaný suchobežnou magnetickou spojkou novej konštrukcie so 4-pólovým magnetom a 2-násobnou antimagnetickou ochranou, ktorá je tvorená antimagnetickým krúžkom (nad tlakovou platňou) a tieniacou klietkou (rúrkou chrániacou suchobežnú spojku po celej jej dĺžke). Tieto opatrenia maximálne znižujú možnosť ovplyvnenia suchobežnej magnetickej spojky vonkajším magnetickým poľom.
Tieto vodomery splňujú európsku normu EN 14154-3, ktorá stanovuje základné požiadavky na tienenie proti vonkajšiemu magnetickému poľu.

Rozširovacie moduly pre vodomery Minomess®

Všetky vodomery je možné rozšíriť podľa potreby pomocou násuvných funkčných modulov s požadovanými vlastnosťami. Moduly sú univerzálne a použiteľné pre každé počítadlo novej typovej rady nadomietkových i podomietkových vodomerov. Rozšírenie sa môže vykonať modulárne bez výmeny počítadla kedykoľvek.

Takto sa môže každý vodomer veľmi flexibilne dovybaviť vzhľadom na meniace sa požiadavky bytového hospodárstva alebo užívateľov bytov. Ak bude napríklad k neskoršie-mu termínu požadovaný komfortný diaľkový zber nameraných údajov, môže sa vodomer bez problémov a bez potreby výmeny počítadla modulárne dovybaviť.

K rozšíreniu sú k dispozícii tri moduly
– Pamäťový modul s dátumom a stavom ku dňu odpočtu Minotel® aqua date
– Kontaktmodul Minotel® aqua pulse
– M-Bus-modul Minotel® aqua m-bus

Podrobný technický popis a technické parametre sú uvedené v nasledujúcom prospekte:

Prospekt antimagnetických bytových vodomerov MINOL typ Minomess

2.2 Dodávka a montáž bytových vodomerov s rádiovou komunikáciou

Jednovtokové suchobežné vodomery WEHRLE Modularis ETK-EAX a ETW-EAX

s nasuvným rádiovým modulomSontex 581 vo frekvenčnom pásme 433 MHz

Aby bola privátna sféra užívateľov bytov plne chránená a aby do bytu už viac nechodil žiaden pracovník odčítavacej služby, ponúkame Vám aj komplexné riešenie merania teplej a studenej vody pomocou jednovtokových antimagnetických bytových vodomerov WEHRLE MODULARIS s rádiovým modulom Sontex 581 na rovnakom princípe a s rovnakým odčítavacím zariadením ako u EPRVN Sontex 556 Radio.

Jednovtokové suchobežné vodomery od WEHRLE zaručujú vďaka vymyslenému princípu ich konštrukcie presné výsledky merania pri súčasne vysokej spoľahlivosti. Dôsledným oddelením mokrej a suchej časti meradla je počítadlo chránené pred zanášaním a tvorbou korózie. Použité materiály sú bez výnimky vysokej kvality. Počítadlo sa dodáva 8 miestným valčekovým počítadlom a je k dispozícii pre teploty do 30 ºC (typové označenie ETK), alebo do 90 ºC (typové označenie ETW), Maximálne tlakové zaťaženie činí 1,6 MPa..

Počítadla sú otočné. Preto sú dobre čítateľné ako v horizontálnej tak aj vo vertikálnej polohe inštalácie.

Jednovtokové suchobežné vodomery od WEHRLE splňajú všetky požiadavky PTB ako aj smernice EU. To dokumentujú početné medzinárodné typové schválenia.

Pre modernú komunikáciu s počítadlom sú jednovtokové suchobežné vodomery WEHRLE MODULARIS vybavené modulárnym počítadlom. S týmito inteligentným riešením je napojenie do systému diaľkového odpočtu nielen jednoduché, ale aj kedykoľvek dodatočne možné.

Diaľkovo pomocou násuvného rádiového modulu Sontex 581 je možné jednoducho a spoľahlivo vyvolať a rádiovo odčítať mobilným odčítavacím zariadením Sontex Supercom 636 nasledujúce údaje, uložené v pamäti rádiového modulu Sontex 581 bytového alebo domového vodomera WEHRLE MODULARIS:

• Identifikačné číslo (výrobné číslo vodomera)
• Médium: studená alebo teplá voda
• Výrobné číslo rádiového modulu
• Aktuálny čas a dátum
• Kumulovaná spotreba
• 15 mesačných hodnôt
• Počet hodín prevádzky batérie
• Rozpoznanie manipulácie – odpojenia rádiomodulu s uvedením dátumu posledného odpojenia a
kumulovaného trvania všetkých odpojení rádiomodulu v minútach
• Rozpoznanie manipulácie magnetom s uvedením dátumu poslednej manipulácie magnetom a
kumulovaného trvania všetkých manipulácii magnetom v minútach
• Hodnota objemového ekvivalentu impulzu

Podrobný technický popis a technické parametre sú uvedené na týchto stránkach.

3. Systém rádiového prenosu a zberu dát

Príjem dát je možný pomocou mobilného alebo stacionárneho odčítavacieho zariadenia.

• Mobilné zariadenie: Pocket-PC zbiera v spojení so Sontex BLUETOOTH rádiomodemom Supercom 636 údaje počas pobytu v budove alebo pri pochôdzke. Po tzv. odčítavacej obchôdzke sa získané údaje prenesú do centrálneho počítača.

• Na požiadanie je možné taktiež dodať stacionárne zariadenie Sontex Supercom 646, ktoré zbiera a zaznamenáva údaje z EPRVN a vodomerov a posiela ich prostredníctvom GSM do kancelárie rozúčtovateľa počas celého roka.

Popis mobilného zberu dát:

• Bluetooth rádiomodem Supercom 636 sa používa k diaľkovému mobilnému odpočtu hodnôt spotreby z EPRVN Sontex 556 rádio a bytových a domových vodomerov a meračov tepla, vybavených rádiovým modulom Sontex 581.
• Používa sa vo vyhotovení pre tzv. „Walk-By“ – pochôdzkový mobilný diaľkový odpočet s Bluetooth rádiomodemom Supercom 636, zaveseným na opasku obsluhy.
• V spojení s PDA a programovým vybavením (Software Sontex 916 k odčítavaniu a parametrizácii meradiel s rádiovou komunikáciou) je vytvorený kompletný odčítavací systém.
• Rádiový prijímač pre príjem hodnôt spotreby z EPRVN Sontex 556 rádio a bytových a domových vodomerov, vybavených rádiovým modulom Sontex 581, pracuje v pásme 433,82 MHz.
• Rozhranie k PDA cez Bluetooth radio umožňuje bezdrôtové spojenie s Bluetooth rádiomodemom Supercom 636.
• Vstavaný, vysokovýkonný NiMH akumulátor umožňuje maximálnu nepretržitú dobu prevádzky 15 hodín. Opätovné rýchle nabitie akumulátora pomocou spolu dodávanej sieťovej nabíjačky (230 V) ako aj auto nabíjačky(12 V) sa vykoná do 5 hodín.
• 4 svetelné indikátory sinalizujú nasledovné: prístroj zapnutý, stav akumulátora, prijem dát, vysielanie dát.
• Automatická ochrana batérie, vďaka ktorej môže byť Bluetooth rádiomodem Supercom 636 permanentne pripojený k napájaciemu zdroju.

4. Referencie

Naša spoločnosť vykonáva dodávku a montáž bytových vodomerov od r. 1997.

4.1 od roku 1997 sme dodali a nainštalovali viac ako 100 00 kusov bytových vodomerov
Naše referencie nájdete v mestách Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Krompachy, Gelnica, Spišská Nová Ves, Smižany, Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Tisovec, Hnúšťa, Klenovec, Tornaľa, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Levice, Vráble, Bratislava.

4.2 Prehľad predaných a nainštalovaných kusov rádiových bytových vodomerov WEHLE MODULARIS s rádiomodulom Sontex 581:

Podrobnejšie technické informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Bytové vodomery Minomess-prospekt-SK
Bytové vodomery WEHRLE s rádiomodulmi Sontex 581-prospekt-SK
Rádiovy modul Sontex 581 k vodomerom WEHRLE MODULARIS-prospekt-SK
Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Kompletný katalóg meračov tepla