1. Všeobecne

Náklady na vykurovanie predstavujú najvyššiu položku z rozpočtu výdajov za užívanie bytu. Preto je nanajvýš aktuálne a prospešné pripomenúť osvedčené kroky, ktoré na ceste za za ich znižovaním vedú presvedčivo a neomylne k cieľu.

Je dokázané, že nízke náklady na vykurovanie a relatívne nízku spotrebu tepla dosahujú obyvatelia v bytových domoch, v ktorých je dokonale hydraulicky vyregulovaná vykurovacia sústava a radiátory sú vybavené termostatickými ventilmi. Pokiaľ je spotreba tepla v jednotlivých bytoch na radiátoroch indikovaná pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov a budova je naviac kvalitne zateplená, sú úspory tepla najvýraznejšie.

Každý z týchto krokov samozrejme niečo stojí. Najlacnejšou a najrýchlejšie návratnou investíciou, ktorej realizáciu Vám ponúkame, je investícia do merania tepla a do možnosti vlastnej regulácie jeho odberu. Tieto kroky spolu úzko súvisia.

Inštalácia a použitie elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej len EPRVN) poslúži ako nevyhnutný motivačný prvok k úspornému chovaniu obyvateľov a zároveň umožní v nasledujúcich rokoch relatívne spravodlivé rozúčtovanie nákladov za teplo podľa skutočnej spotreby užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Na druhej strane inštalácia termostatických ventilov a tým možnosti vlastnej regulácie odberu tepla poslúži ako nevyhnutný prostriedok k úspornému chovaniu obyvateľov.

Pre oblasť objektívneho a nekompromisného merania a relatívne spravodlivého rozúčtovania spotreby tepla v bytoch ponúkame presné a spoľahlivé elektronické pomerové rozdeľovače Sontex 555 respektíve Sontex 556-radio:

antimagnetické modulovatené bytové vodomery MINOL typ Minomess:

antimagnetické modulovateľné bytové vodomery Wehrle typ Modularis s radiomodulom Sontex 581 pre diaľkové odpočty:

Dodávku a montáž tejto techniky ponúkame v prípade požiadavky aj s možnosťou využitia našich služieb spojených s následným rozúčtovaním nákladov za energie.

Ponúkame komplexné cesty k znižovaniu nákladov na vodu a teplo. Pri návrhu a inštalácii technológii pre zabezpečenie a vyhodnotenie energetických úspor dbáme na komplexný prístup. Len vyhodnotenie celej vykurovacej sústavy a rozvodu teplej vody od zdroja cez domové prípojky, jednotlivé stúpačky až k radiátorom umožní nájsť optimálne riešenie a plné využitie najmodernejších regulačných a meracích prvkov.
V otázke rozúčtovania ponúkame vlastné kapacity – sme tvorcom rozúčtovacieho software BYTTEPLO. Jedným zo základných prvkov nášho programu je rozúčtovanie vykurovacích nákladov na jednotlivých užívateľov bytov a s tým súvisiaca dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

2. Komplexné technické riešenie merania tepla na radiátoroch a použité technológie, popis spôsobu realizácie

Vzhľadom k tomu, že byty sú takmer vždy zásobované teplom z niekoľkých stúpačiek, nie je reálne použitie určených meradiel – tzv. absolútnych meračov tepla (v každom byte by muselo byť inštalovaných niekoľko meračov za príliš vysokú cenu). Náklady za teplo preto, ako jedno z mála energetických médií, nie je možné rozdeliť medzi konečných spotrebiteľov podľa nameraných hodnôt určených meradiel inštalovaných u konečných spotrebiteľov. Z toho dôvodu sa používa náhradný spôsob – pomerové meranie. Pri tomto spôsobe merače určujú len to, aká časť z celkovej spotreby prislúcha na jednotlivých užívateľov.
Spracovateľ vyúčtovania k nákladom nič nepridáva, ani neuberá, iba ich preúčtováva medzi byty. Zjednodušene povedané rozpočítava náklady na dom, ktoré vyfaktúroval dodávateľ tepla.
Najspoľahlivejším a najpresnejším spôsobom pomerového merania tepla je použitie elektronických indikátorov pre rozdeľovanie nákladov, tzv. elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej len EPRVN).

EPRVN vychádza z jednoduchého a osvedčeného princípu – merania povrchovej teploty radiátora v mieste kontaktu s prístrojom a spracovania nameraných hodnôt vo vstavanom mikroprocesore.

Technický popis a technické parametre ponukaných produktov

Rozúčtovanie nákladov na vykurovanie v závislosti na spotrebe na užívateľa ponúkame prostredníctvom elektronických digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej len EPRVN) z produkcie švajčiarskej firmy SONTEX.
Prístroje sú testované a schválené podľa DIN EN 834. V ponuke výrobcu sú jednosnímačové i dvojsnímačové EPRVN.

Naša spoločnosť odporúča dvojsnímačové EPRVN. Odčítateľná pamäť ponúka podstatne viac informácií v porovnaní s jednosnímačovými prístrojmi.
Výhodou u dvojsnímačových prístrojov je najmä štandardne inštalované optické rozhranie pre rýchle a bezchybné parametrizovanie a odčítanie prevádzkových stavov (číslo prístroja, aktuálnu spotrebu, minuloročnú spotrebu, vyhodnocovací súčiniteľ, kontrolné číslo, dátum, čas, dátum uvedenia do prevádzky, dátum a kód prípadnej chyby, posledných 18 mesačných hodnôt, rozpoznanie neoprávnenej manipulácie).
Parametrizovanie a odčítanie je možné vykonať pomocou PC alebo prenosného počítača a štandardnej optohlavice.

Pre výpočet a programovanie vyhodnocovacieho súčiniteľa je k dispozcii kompletná databáza Kc-hodnôt v závislosti od druhu montáže pre všetky typy používaných vykurovacích telies z produkcie európskych výrobcov vrátane výrobného programu panelových radiátorov KORAD z U. S. Steel Košice.

Dvojsnímačový prístroj prepočítava, vyhodnocuje a indikuje spotrebu z teplotnej diferencie a času jej trvania, pričom hodnota teplotnej diferencie sa na rozdiel od jednosnímačových prístrojov zisťuje z dvoch snímačov teploty. Jeden meria povrchovú tepotu vykurovacieho telesa a druhý sníma teplotu v miestnosti.
Na LCD displeji sa zobrazuje kumulovanú spotrebu od posledného dňa odpočtu ako aj spotrebu predchádzajúceho roka, pričom je možné naviac vyvolať posledných 18 mesač-ných a polmesačných spotrieb.
Hliníkový základový profil je štandartný pre doskové aj článkové vykurovacie telesá. Umožňuje uchytenie PRVN na doskové vykurovacie teleso pri vzdialenosti závitových navarovacích skrutiek 20 – 50 mm.

Technické údaje o dvojsnímačových digitálnych pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov typ SONTEX 555 a SONTEX 556:

Elektronický pomerový rozdeľovač Sontex 555 – základný technický popis:

EPRVN Sontex 555 je určený k použitiu všade tam, kde je potrebné rozdeliť náklady na vykurovanie objektu medzi jednotlivých spotrebiteľov na základe ich skutočnej spotreby. Vďaka dvojsnímačovej technológii a dvojsnímačovému princípu indikuje spoľahlivo a precízne už od veľmi nízkych teplôt vykurovacieho telesa a aj najmenšie zmeny medzi teplotou telesa a teplotou v miestnosti. Rozlišuje medzi teplotou vykurovacieho telesa a teplotou okolia, takže sú údaje o spotrebe v lete prakticky nulové. Na doskové vykurovacie telesá sa dajú indikátory Sontex 555 namontovať na jestvujúce navarovacie skrutky so štandardnou vzdialenosťou, čo znižuje náklady na montáž v prípade náhrady iných indikátorov. Pridaním plastových krytov môžu byť nenápadným a elegantným spôsobom zamaskované miesta poškodené navarovaním upevňovacích skrutiek.
Podrobný technický popis a technické parametre dvojsnímačových digitálnych pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov typ Sontex 555 ako aj návod na ich montáž sú uvedené na týchto stránkach.

Základná charakteristika:

– Dvojsnímačový prístroj
– Šesťmiestný ukazovateľ
– Šandardná jednotná alebo programovateľná stupnica
– Manuálna obsluha tlačidlom
– Komfortná obsluha cez optické rozhranie
– Možnosť odčítania prevádzkových stavov optohlavicou do PC (číslo prístroja, aktuálnu spotrebu, minuloročnú spotrebu, vyhodnocovací súčiniteľ, kontrolné číslo, dátum, čas, dátum uvedenia do prevádzky, dátum a kód prípadnej chyby, posledných 18 mesačných hodnôt, rozpoznanie neoprávnenej manipulácie
– 36 mesačných alebo 18 mesačných a 18 polmesačných hodnôt
– Určenie dňa odpočtu s kontrolným číslom
– Elektronická a mechanická ochrana proti manipulácii
V prípade, že dôjde k otvoreniu prístroja po montáži a zaplombovaní, prístroj zaznamená a uloží do pamäti dátum otvorenia prístroja, dátu jeho následného zatvorenia a trvanie otvorenia prístroja v minútach
– Prístroj registruje ovplyvňovanie snímača teploty interieru. V takomto prípade sa prepne do jednosnímačového módu a počíta s teplotou interieru 20ºC
– Prístroj je určený pre vykurovacie zariadenia s rozsahom teplôt
tmin 25ºC … tmax 90ºC / 120ºC
– Program pre dodatočné parametrizovanie
– Univerzálna hliníková základová doska v cene prístroja
– Plomba v cene prístroja
– Doba výmeny batérie: 10 rokov

Rádiový elektronický pomerový rozdeľovač Sontex 556 – základný technický popis:

EPRVN Sontex 556 radio je určený k použitiu všade tam, kde je potrebné rozdeliť náklady na vykurovanie objektu medzi jednotlivých spotrebiteľov na základe ich skutočnej spotreby. Svojimi výnimočnými vlastnosťami a zabezpečeným spôsobom prenosu dát splní požiadavky i tých najnáročnejších užívateľov. Vďaka dvojsnímačovej technológii a dvojsnímačovému princípu indikuje spoľahlivo a precízne už od veľmi nízkych teplôt vykurovacieho telesa a aj najmenšie zmeny medzi teplotou telesa a teplotou v miestnosti. Rozlišuje medzi teplotou vykurovacieho telesa a teplotou okolia, takže sú údaje o spotrebe v lete prakticky nulové. Na doskové vykurovacie telesá sa dajú indikátory Sontex 556 namontovať na jestvujúce navarovacie skrutky so štandardnou vzdialenosťou, čo znižuje náklady na montáž v prípade náhrady iných indikátorov. Pridaním plastových krytov môžu byť nenápadným a elegantným spôsobom zamaskované miesta poškodené navarovaním upevňovacích skrutiek.
Podrobný technický popis a technické parametre dvojsnímačových digitálnych pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov typ Sontex 556 Radio ako aj návod na ich montáž sú uvedené na týchto stránkach.

Základná charakteristika:

– Dvojsnímačový prístroj
– Šesťmiestný ukazovateľ
– Šandardná jednotná alebo programovateľná stupnica
– Manuálna obsluha tlačidlom
– Komfortná obsluha cez optické rozhranie
– Možnosť odčítania prevádzkových stavov optohlavicou do PC (číslo prístroja, aktuálnu spotrebu, minuloročnú spotrebu, vyhodnocovací súčiniteľ, kontrolné číslo, dátum, čas, dátum uvedenia do prevádzky, dátum a kód prípadnej chyby, posledných 18 mesačných hodnôt, rozpoznanie neoprávnenej manipulácie
– 36 mesačných alebo 18 mesačných a 18 polmesačných hodnôt
– Určenie dňa odpočtu s kontrolným číslom
– Elektronická a mechanická ochrana proti manipulácii
V prípade, že dôjde k otvoreniu prístroja po montáži a zaplombovaní, prístroj zaznamená a uloží do pamäti dátum otvorenia prístroja, dátu jeho následného zatvorenia a trvanie otvorenia prístroja v minútach
– Prístroj registruje ovplyvňovanie snímača teploty interieru. V takomto prípade sa prepne do jednosnímačového módu a počíta s teplotou interieru 20ºC
– Prístroj je určený pre vykurovacie zariadenia s rozsahom teplôt
tmin 25ºC … tmax 90ºC / 120ºC
– Program pre dodatočné parametrizovanie
– Univerzálna hliníková základová doska v cene prístroja
– Plomba v cene prístroja
– Doba výmeny batérie: 10 rokov
– Plne integrovaný obojsmerný rádiový modul
– Rádiová frekvencia 433 MHz, výkon maximálne 10 mW
– Rýchly a efektívny odpočet cez mobilný rúčný odpočítavací rádiomodem
Sontex 636 do PDA alebo pevne inštalovanej rádiovej centrály 645

Odpočet údajov spotreby

Údaje o spotrebe môžu byť odčítané z indikátora Sntex 555 aj Sontex 556-rádio vizuálne z displeja pomocou obslužného tlačidla na čelnom panele, alebo tiež optickou hlavicou cez optické rozhranie do PDA alebo prenosného počítača. Odčítaná hodnota je zabezpečená kontrolným číslom a je preto vždy vierohodná.

Odpočet údajov spotreby pomocou rádia

Indikátor Sontex 556 ako aj bytové vodomery s radiomodulom Sontex 581 disponujú radiovým dátovým rozhraním s obojsmerným rádiovým prenosom, ktoré umožňuje diaľkový odpočet pomocou rádiomodemu Sontex 636 do PDA alebo prenosného počítača bez nutnosti vstupu do bytu, resp. bytového domu.

Kalibrácia – nastavenie

Aby sme dosiahli, čo najobjektívnejšie zaznamenávanie pomerovej spotreby tepla ponúkame, ako nadštandardnú službu možnosť kalibrácie – nastavenia EPRVN na dané vykurovacie teleso. V nastavení je zadefinovaná veľkosť, tepelný výkon , konštrukcia a výrobný materiál vykurovacieho telesa. Kalibráciou dosiahneme presnú informovanosť užívateľa bytu o jeho spotrebe tepla, kde má k dispozícii na displeji prístroja finálnu kumulovanú spotrebu. Táto hodnota už nie je upravovaná pri rozpočítavaní vykurovacích nákladov v rozúčtovacom software. Jednotková cena bez DPH za túto prípadnú nadštandardnú službu naviac je 1,80 €/ks. Táto kalibrácia nie je podmienkou dodávky, resp. realizácie diela.

Certifikácia, montážne podmienky

Všetky ponúkané typy EPRVN plne zodpovedajú požiadavkám normy STN EN 834. Je možná ich inštalácia na článkové plechové, liatinové i hliníkové radiátory, doskové radiátory, rúrkové radiátory, rúrové registre a registre z rebrových rúr, lamelové radiátory a konvertory.
Pre výpočet a programovanie vyhodnocovacieho súčiniteľa ako už bolo spomínané je k dispozcii kompletná databáza Kc-hodnôt v závislosti od druhu montáže pre všetky typy používaných vykurovacích telies z produkcie európskych výrobcov vrátane výrobného programu panelových radiátorov KORAD z U. S. Steel Košice.

Spôsob vykonania diela

Naša spoločnosť vykonáva dodávku a montáž EPRVN a následne každoročne rozúčtovanie alebo po dohode na základe licenčnej zmluvy poskytuje program na rozúčtovanie nákladov správcom bytového fondu a nebytových objektov v každom regióne, kde EPRVN dodáva. Pre výpočet a programovanie vyhodnocovacieho súčiniteľa je k dispozícii kompletná databáza Kc-hodnôt v závislosti od druhu montáže pre všetky typy používaných vykurovacích telies z produkcie európskych výrobcov vrátane výrobného programu panelových radiátorov KORAD z U. S. Steel Košice.
Zároveň vykonávame školenia montážnych firiem, poskytujeme podrobný montážny návod a dodávame na základe objednávky príslušenstvo k montáži ako montážne pravítka, skrutky M4 a montážne úchytky s vnútorným závitom M4 na článkové radiátory, navarovacie skrutky so závitom M3 na doskové radiátory. Po predložení písomnej objednávky zabezpečíme komplexnú dodávky zváracieho agregátu BMS – 4 Akku firmy SOYER na montáž navarovacích skrutiek M3 pre doskové radiátory.

Dodávka a montáž EPRVN nie je podmienená službou rozpočítania a vyúčtovania nákladov na teplo pre jednotlivých užívateľov bytov.
V prípade že nemáte o túto službu ani o software na rozpočítanie a vyúčtovanie nákladov záujem, vykonáme na základe zmluvy dielo len dodávku a montáž EPRVN alebo na základe kúpnej zmluvy len dodávku EPRVN.
Pri inštalácii EPRVN a spracovaní sprievodnej dokumentácie využívame vlastné kapacity – technickí pracovníci, u ktorých je zaručená maximálna kvalita práce optimálne využitie vlastností aplikovaných technológií. Vďaka tomu môžeme garantovať maximálnu kvalitu vykonaného diela

Montáž EPRVN a pasportizácie vykurovaných miestností a vykurovacích telies prebieha rádovo 15-30 minút na jeden byt a celková dĺžka montážnych prác nie je spravidla dlhšia ako 1 deň/vchod, objekt je kompletne s prevádzkovaný najneskôr do 2 dní. Veľkosti objektu je vždy prispôsobené množstvo nasadených montážnych síl. O presnom priebehu a termínoch montážnych prác sú užívatelia bytov vždy informovaní včasným (min. 10 dní vopred) vyvesením “Montážnych harmonogramov“. Dielo je vždy realizované a odovzdané vo vopred pevne stanovenom termíne. Firma RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. disponuje dostatočnou kapacitou montážnych skupín pre dodržanie stanovených termínov montáže. Firma RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. nesie automaticky počas vykonávania prác zodpovednosť za prípadne vzniklé škody a BOZ pri práci.

Termín plnenia – montážny harmonogram
Montážne práce sa vykonávajú podľa montážneho harmonogramu, riešiaceho optimálne využitie montážnych kapacít a čo možno najnižšieho obmedzenia užívateľov bytov.

Tento harmonogram je vždy vytvorený po konzultácii s obstarávateľom a priložený ako dodatok zmluvy o dielo.
Firma RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o. disponuje dostatočnými montážnymi kapacitami pre kvalifikovanú a kvalitnú dodávku diela v špecifikovanom meradle. S realizáciami podobného formátu máme nadštandardné skúsenosti.

Informačná kampaň pre užívateľov

Štandardne je našim zvykom vykonať zoznámenie užívateľov bytov s inštalovanou meracou technikou, s jej funkciou a správnym použitím. Bolo by zbytočné inštalovať špecifikovaný systém a vynechať to najdôležitejšie. Len dôsledným prístupom užívateľov bytov je totiž možné dosiahnuť deklarovaných úspor. Firma RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. z toho dôvodu vytvorila vyčerpávajúce materiály k TRV a PRVN, ktoré užívateľom bytov automaticky rozdávajú montážni technickí pracovníci. Táto forma sa nám osvedčila ako najjednoduchšia a pritom plne funkčná. Svedčí o tom významné množstvo realizovaných zákaziek u ktorých je možné overiť referencie a výsledky dosiahnutých úspor.

Štruktúra riešenia realizácie zákazky

Pri realizácii každej zákazky sú vykonané následujúce úkony:
– Dodávka a montáž nových EPRVN,
– Nastavenie – kalibrácia elektronických pomerových rozdeľovačov (len na vyžiadanie, nie je podmienkou),
– Vyplnenie montážno-evidenčnej karty EPRVN so špecifikáciou bytu, pasportizáciou jeho vykurovacích telies
– Odovzdanie komplexne zrealizovaného diela obstarávateľovi, vrátane montážno-evidenčných kariet a odovzdávacích a preberacích protokolov pre jednotlivé objekty, bytové domy.

3. Cenový návrh za realizáciu dodávky celého rozsahu prác Vám vypracujeme na vyžiadanie v členení:

3.1 Jednotková cena za rádiový elektronický EPRVN typ Sontex 556 Radio
3.2 Jednotková cena za montážny kotviaci materiál
3.3 Jednotková cena za mapovanie vykurovacích telies
3.4 Jednotková cena za montáž EPRVN
3.5 Jednotková cena za nastavenie a aktiváciu PRVN
3.6 Jednotková cena za kalibráciu – nastavenie

Aby sme dosiahli, čo najobjektívnejšie zaznamenávanie pomerovej spotreby tepla ponúkame, ako možnosť kalibrácie – nastavenia EPRVN na dané vykurovacie teleso. V nastavení je zadefinovaná veľkosť, tepelný výkon , konštrukcia a výrobný materiál vykurovacieho telesa. Kalibráciou dosiahneme presnú informovanosť užívateľa bytu o jeho spotrebe tepla, kde má k dispozícii na displeji prístroja finálnu kumulovanú spotrebu. Táto hodnota už nie je upravovaná pri rozpočítavaní vykurovacích nákladov v rozúčtovacom software. Táto kalibrácia nie je podmienkou realizácie diela a nie je v cenovom návrhu.

4. Program na rozúčtovanie nákladov

Naša spoločnosť vlastní program na rozpočítanie a vyúčtovanie množstva dodaného tepla pre konečného spotrebiteľa, v ktorom je uvedené rozpočítanie nákladov na dodané teplo, výška mesačných záloh a výsledná platba konečného spotrebiteľa. Program umožňuje ďalej rozúčtovanie nákladov na studenú a teplú úžitkovú vodu, plyn, elektrickú energiu a vedľajších nákladov na jednotlivých užívateľov bytov a nebytových priestorov.
Program bol vyvinutý pre podmienky Slovenska na rozpočítanie a vyúčtovanie množstva dodaného tepla podľa spotreby, ďalej studenej a teplej úžitkovej vody, plynu, elektrickej energie a ďalších služieb na konečných spotrebiteľov v bytoch a nebytových priestoroch.

Program umožňuje nasledovné spôsoby rozúčtovania nákladov na vykurovanie:

• podľa vykurovanej plochy alebo obostavaného objemu,
• podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov bez zo-hľadnenia výkonov vykurovacích telies,
• podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov so zohľad-nením výkonu vykurovacích telies,
• podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového prestoru konečného spotrebiteľa podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 630/2005 Z. z..
• podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú porovnanie inštalovaných výkonov vykurovacích telies s výpočtovými tepelnými potrebami jednotlivých miestností.
• program umožňuje voľbu pomeru medzi základnou zložkou platby (minimálne 30% a maximálne 50% celkových nákladov na teplo), ktorá sa platí podľa podlahovej plochy miestnosti v m2 bez ohľadu na spotrebu ako určitý poplatok za pripojenie a spotrebnou zložkou platby (minimálne 50% a maximálne 70% celkových nákladov na teplo), ktorá sa rozdelí medzi spotrebiteľov úmerne údajom nameraným EPRVN. Pomer môže byť ľubovoľný v rozsahu od 30-70 do 50-50. Podľa vyhlášky č. 630/2005 Z. z. je tento pomer 40-60.

Ceny za službu rozpočítania a vyúčtovania nákladov na teplo pre jednotlivých užívateľov bytov podľa hodnôt nameraných na pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov sú uvedené v bode 4.

V prípade, ak máte záujem rozpočítanie a vyúčtovanie nákladov vykonávať vlastnými kapacitami, software Vám v požadovanom rozsahu vrátane zaškolenia za minimálny licenčný poplatok dodáme.
Pre veľkých správcov bytov dodávame software na rozpočítanie a vyúčtovanie nákladov aj v sieťovej verzii, umožňujúci súčasne prácu na viacerých počítačoch, aby sa stihli termíny predloženia vyúčtovania nákladov na teplo.

Ceny za výkon práva používať program na rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie a na prípravu TÚV konečnému spotrebiteľovi v každom objekte rozpočítavania za zúčtovacie obdobie podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z. na základe licenčnej zmluvy sú závisle od počtu prístrojov. Návrh licenčnej zmluvy vrátane cenovej ponuky Vám vypracujeme a zašleme na vyžiadanie.
Program je aj v sieťovej verzii a umožňuje nadobúdateľovi po vytvorení databázy jednotlivých odberateľov tepla a TÚV z montážno-evidenčných listov tlač odpisových hárkov pre každý objekt rozpočítavania.

Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov nie je podmienená službou rozpočítania a vyúčtovania nákladov na teplo pre jednotlivých užívateľov bytov.
V prípade že nemáte o túto službu ani o software na rozpočítanie a vyúčtovanie nákladov záujem, vykonáme na základe zmluvy dielo len dodávku a montáž pomerových rozdeľova-čov vykurovacích nákladov alebo na základe kúpnej zmluvy len dodávku pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

5. Servis elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a spracovanie údajov o spotrebe a vyhotovenie vyúčtovania za dodávku tepla na každého odberateľa (užívateľa bytu alebo nebytového priestoru) v súlade s požiadavkami spoločenstva vlastníkov bytov a s vyhláškou č. 630 / 2005 Z.z., alebo aktuálne platnou legislatívou pre obdobie rozpočítania.

Ročné poplatky za servis Vám vypracujeme na vyžiadanie v členení:

5.1 Základné služby

5.1.1 Základný poplatok za údržbu údajov o byte, vzťahovaný na byt/rok
5.1.2 Rozúčtovanie nákladov, vzťahované na byt/rok
5.1.3 Licenčný poplatok za prístroj, vzťahovaný na pístroj/rok
5.1.4 Spracovanie údajov, vzťahovaný na pístroj/rok
5.1.5 Odpočet a kontrola technického stavu, vzťahovaný na pístroj/rok
5.1.6 Celkový poplatok za prístroj (3 + 4 + 5) , vzťahovaný na pístroj/rok
5.1.7 Celkový poplatok za rok na byt so X ks EPRVN, vzťahovaný na byt/rok

5.2 Doplnkové služby

5.2.1 Poplatok za dodatočné odčítanie po 2. dodatočnej výzve užívateľa
5.2.2 Medziodčítanie pri zmene užívateľov
5.2.3 Zavedenie zmeny užívateľov do systému (za vyúčtovanie tlačené pre dvoch užívateľov do systému)
5.2.4 Poplatok za byt alebo nebytový priestor za počiatočné zavedenie databázy užívateľov do systému
5.2.5 Poplatok za preloženie EPRVN na nové vymenené vykurovacie teleso

6. Systém rádiového prenosu a zberu dát

Príjem dát je možný pomocou mobilného alebo stacionátneho odčítavacieho zariadenia.

• Mobilné zariadenie: Pocket-PC zbiera v spojení so Sontex BLUETOOTH rádiomodemom Supercom 636 údaje počas pobytu v budove alebo pri pochôdzke. Po tzv. odčítavacej obchôdzke sa získané údaje prenesú do centrálneho počítača.

• Na požiadanie je možné taktiež dodať stacionárne zariadenie Sontex Supercom 646, ktoré zbiera a zaznamenáva údaje z EPRVN a vodomerov a posiela ich prostredníctvom GSM do kancelárie rozúčtovateľa počas celého roka.

Popis mobilného zberu dát:

• Bluetooth rádiomodem Supercom 636 sa používa k diaľkovému mobilnému odpočtu hodnôt spotreby z EPRVN Sontex 556 rádio a bytových a domových vodomerov a meračov tepla, vybavených rádiovým modulom Sontex 581.
• Používa sa vo vyhotovení pre tzv. „Walk-By“ – pochôdzkový mobilný diaľkový odpočet s Bluetooth rádiomodemom Supercom 636, zaveseným na opasku obsluhy.
• V spojení s PDA a programovým vybavením (Software Sontex 916 k odčítavaniu a parametrizácii meradiel s rádiovou komunikáciou) je vytvorený kompletný odčítavací systém.
• Rádiový prijímač pre príjem hodnôt spotreby z EPRVN Sontex 556 rádio a bytových a domových vodomerov, vybavených rádiovým modulom Sontex 581, pracuje v pásme 433,82 MHz.
• Rozhranie k PDA cez Bluetooth radio umožňuje bezdrôtové spojenie s Bluetooth rádiomodemom Supercom 636.
• Vstavaný, vysokovýkonný NiMH akumulátor umožňuje maximálnu nepretržitú dobu prevádzky 15 hodín. Opätovné rýchle nabitie akumulátora pomocou spolu dodávanej sieťovej nabíjačky (230 V) ako aj auto nabíjačky(12 V) sa vykoná do 5 hodín.
• 4 svetelné indikátory sinalizujú nasledovné: prístroj zapnutý, stav akumulátora, prijem dát, vysielanie dát.
• Automatická ochrana batérie, vďaka ktorej môže byť Bluetooth rádiomodem Supercom 636 permanentne pripojený k napájaciemu zdroju.

7. Referencie

Naša spoločnosť vykonáva dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov a rozúčtovanie vykurovacích nákladov od r. 1997.

7.1 Počet predaných kusov elektronických dvojsnímačových pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov od roku 2004: 87 882 ks
Naše referencie nájdete v mestách Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Krompachy, Gelnica, Spišská Nová Ves, Smižany, Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Tisovec, Hnúšťa, Klenovec, Tornaľa, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Levice, Vráble, Bratislava.

7.2 Prehľad predaných a nainštalovaných kusov rádiových elektronických dvojsnímačových pomerových rozdeľovačov typ Sontex 556:
– Stierova 5, Košice – 80 ks,
– Stierova 7, Košice – 80 ks,
– Lesnícka 11, Košice – 78 ks,
– Lesnícka 13, Košice – 78 ks,
– Lesnícka 15, Košice – 78 ks,
– Lesnícka 17, Košice – 78 ks,
– Drábova 14, Košice – 64 ks,
– Drábova 16, Košice – 64 ks,
– Trieda 1. mája 21-23, Spišská Nová Ves – 128 ks,
– Trieda 1. mája 25-27, Spišská Nová Ves – 127 ks,
– Filinského 9, Spišská Nová Ves – 131 ks,
– Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves – 221 ks,
– Námestie M. Pajdušáka 19, Smižany – 21 ks,
– Rajska 9, Bratislava – 119 ks,
– Lorenzova 5, Krompachy – 129 ks,
– Lorenzova 8, Krompachy – 167 ks,
– Pod lesom 19, Kežmarok – 128 ks
– Horný Smokovec 46 – 71 ks,
– Veterná 23, 25, 27, 29, Ružomberok – 300 ks,

Detailnejšie informácie nájdete v nasledujúcich technických podkladoch:

Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Kompletný katalóg meračov tepla
Katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov a meračov tepla
Rozdeľovač vykurovacích nákladov-Sontex 555-prospekt-SK
Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 556-rádio-prospekt-SK
Bytové vodomery MINOL-Minomess-prospekt-SK
Bytové vodomery WEHRLE s radiomodulmi Sontex 581-prospekt-SK
Rádiovy modul Sontex 581 k vodomerom WEHRLE-prospekt-SK
Kompaktný bytový merač tepla SUPERCAL 539-prospekt-SK