Flexibilný predizolovaný systém s rúrami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa pre prevádzkové parametere do 95oC a PN 6/10, DN20 – DN150 – CALPEX

Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich prílohách:

Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX – prehľad komponentov
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-prospekt-SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-katalóg SK
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-katalóg-DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-katalóg-EN
Certifikát na koeficient tepelnej vodivosti pre systém CALPEX-IMA-DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX-prezentacia-DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX – prehľad komponentov – DE
Flexibilný predizolovaný potrubný systém CALPEX – prehľad komponentov – EN

Hlavné dôvody, prečo použiť flexibilný predizolovaný systém CALPEX pre vonkajšie rozvody tepla a teplej vody:

– Výborná izolácia s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0199 W/mK

– Najmenšie polomery ohybu a najvyššia úroveň flexibility na trhu

– Možnosť dodania najdlhších kusov (navinutých vo forme kotúčov) na trhu  

– Stálosť tepelno-izolačných vlastností: systém s difúznou bariérou proti stárnutiu tepelno-izolačnej PUR peny

– Široký sortiment dimenzií 

Firma BRUGG má v porovnaní s konkurenciou najširší sortiment dimenzií v ponúkanom sortimente predizolovaných potrubí s flexibilnou médionosnou rúrou zo sieťovaného polyetylénu:
UNO- jedno potrubie: DN20 až DN125

Rozmerová tabuľka:

Calpex_uno_rozmery
DUO – dve potrubia v jednom: DN15 až DN50

Rozmerová tabuľka:

Calpex_kurenie_DUO_rozmery

QUADRIGA – štyri potrubia v jednom: DN15 až DN32)

Rozmerová tabuľka:

Calpex_Quadrica

– Médionosná rúra zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa garantuje dlhú životnosť – 50 rokov, flexibilnosť, minimum spojov ako potenciálneho zdroja netesností, hladký vnútorný povrch minimalizujúci inkrustáciu potrubia.

– Flexibilita do Ø125 (125/182) pri minimálnych polomeroch ohybu

Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG má v ponúkanom sortimente predizolovaného potrubia v porovnaní s konkurenciou aj predizolované potrubie s nerezovou flexibilnou nosnou rúrou do dimenzie DN 100, čo postačujena prípojky z hlavného rozvodu po pripojovaný objekt. Výhodou flexibilných prípojok je, že na trase od prípojky po objekt nie sú spoje, minimalizujú sa výkopové práce, nie je problém pri križovaní s jestvujúcimi sieťami ako kanál, voda, plyn, telekomunikácie, elektro, verejné osvetlenie, káblová televízia, koreňový systém vzrastlej zelene ako sú stromy a kry a pod.. Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG má v ponuke kompletný sortiment montážnych spojok, prechodov PEX-oceľ jako   aj montážnych T-kusov pre napojenie prípojok z hlavného rozvodu.

– Dodávka v kotúčoch v “nekonečných” dĺžkach – odpadá množstvo spojov a skracuje sa čas montáže

Firma BRUGG ROHRSYSTEM AG je schopná dodať v porovnaní s konkurenciou najdlhšie potrubia v kotúči, čo minimalizuje počet spojov ako potenciálnych zdrojov netesností a skracuje dobu montáže.

Ukážka navíjania a balenia potrubia:

Ukážka prípravy flexibilného predizolovaného potrubia CALPEX na expedíciu:

 

– Kotúče sú dodávané v dĺžkach presne podľa potreby – žiadne drahé odrezky
Výhodou firmy BRUGG ROHRSYSTEM AG je schopnosť dodať v porovnaní s konkurenciou na meter presné potrebné množstvo potrubia v kotúči. Minimálna dĺžka je tiež   dôležitá, aby nezostávali po montáži zvyšky, pretože predražujú dodávku.

– Absolútna spoľahlivosť spojov a prechodov PEX-oceľ
Disponujeme montážnym náradím na montáž spojov, prechodov PEX-oceľ a T-kusov s násuvnými objímkami REHAU do dimenzie rúr PEX-a Ø 160.

prechody PEX-oceľ

T-kusy PEX-PEX-PEX

Disponujeme aj zváracím prístrojom REHAU na montáž zváracích elektrotvaroviek FUSAPEX® zo zosieťovaného polyetylénu PEX do dimenzie rúr PEX-a Ø 160. To garantuje nadštandarnú kvalitu každého spoja počas celej životnosti systému.

Elektrotvarovka FUSAPEX® – koncový prechod PEX-oceľ závitový

Elektrotvarovka FUSAPEX® – koncový prechod Pex-oceľ prírubový

Elektrotvarovka FUSAPEX® – spojka PEX-PEX-priama

Elektrotvarovka FUSAPEX® – spojka PEX-PEX-90

– Dodacia lehota najneskôr do 14 dní od objednania
Potrubia sú vždy skladom u výrobcu. Dodacia lehota je len otázkou transportu.

 

Flexibilný predizolovaný systém s rúrami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa pre prevádzkové parametere do 95°C a PN 6/10, DN 20 – DN 150CALPEX

Popis systému CALPEX

1. Všeobecne

CALPEX-diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre pružný potrubný systém švajčiarskej firmy Brugg, pre rozsah teplôt do 95°C, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ideálny pre rozvody TÚV a ekvitermicky regulované systémy ÚK.

Materiál teplonosnej trubky, sieťovaný polyetylén PE-X bol vybraný pre svoje výborné termické vlastnosti, odolnosť voči korózii, chemickú stálosť, ľahkú remeselnú spracovateľnosť.

PEX-trubka má organickú zábranu proti prieniku kyslíku (EVOH).

Tepelná izolácia je tvorená bezfreónovou flexibilnou polyuretanovou penou s výbornými izolačnými vlastnostmi. Bezfreonová, cyklopentanom vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) má certifikovanú
tepelnú vodivosť λ50 = 0,0199 W/mK.

Flexibilnosť vedenia CALPEX umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obíjsť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňu-je tento systém voľbu najkratšej trasy a a vďaka nízkemu koeficientu trenia zníženie dimenzie potrubia. Vďaka malej drsnosi potrubia a nízkemu koeficientu trenia sa potrubie zo sieťovaného polyetylénu nezanáša ani pri použití geotermálnych vôd.

Na prianie zákazníka je vedenie CALPEX dodávané ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť pre-to podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém.

Diaľkové vedenie CALPEX je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnéj a úspornej výstavbe tepelných sietí.

Fyzikálne vlastnosti PEX-rúr umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

Montáž spojok je neuveriteľne jednoduchá. S obvyklými spojkami z farebných kovov sú spoje rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

Montáž spojok je neuveriteľne jednoduchá. S obvyklými spojkami z farebných kovov sú spoje rýchlo a bezpečne montované. Veľký výber príslušenstva garantuje riešenie pre každú možnú situáciu.

2. Oblasť použitia:

Vykurovanie, rúrky PE-Xa série 5 (SDR 11):

Max. prvalá prevádzková teplota TBmax: 80°C
Max. prípustná prevádzková teplota Tmax: 95°C (kĺzavo)
Max. prípustný prevádzkový tlak p: max. 6 bar, viď. katalógový list CPX 6.110

Pri teplotnom spáde našich vykurovavacích systémov 92,5/67,5°C je možnosť reozsiahlého využitia pre rozvod ekvitermicky regulovanej vykurovacej vody pre ÚK pri všetkých výhodách, ktoré tento systém poskytuje.

Sanita, rúrky PE-Xa série 3.2 (SDR 7.4):

Max. prvalá prevádzková teplota TBmax: 80°C
Max. prípustná prevádzková teplota Tmax: 95°C (kĺzavo)
Max. prípustný prevádzkový tlak p: max. 10 bar, viď. katalógový list CPX 6.110

3. Teplonosná rúra:

Materiál : sieťovaný polyetylén PE-Xa, základný materiál PE-HD, podľa DIN 16892/16893
Spôsob sieťovania: peroxid, označenie PE-Xa
Životnosť : 50 rokov pri trvalej teplote 95°C a trvalom tlaku 0,53 MPa – viď. katalógový list CPX 6.110
Zábrana proti prieniku kyslíku: organická (EVOH), < 0,10 g/(mxd) podľa DIN 4726
Rúrová rada DIN 16893:
séria 5: SDR 11 pre vykurovanie (s EVOH zábranou)
séria 3.2: SDR 7.4 pre sanitu (bez EVOH zábrany)
Vlastnosti : odolnosť proti agresívnej vode, nízka tlaková strata, veľmi dobrá chemická a mechanická stálosť
Hustota: 938-940 kg/m3, skúšobná norma DIN 53479
Tepelná vodivosť: 0,38 W/mK, skúšobná norma DIN 52612
Pevnosť v ťahu pri 20°C: 26 – 30 N/mm2, skúšobná norma DIN 53455
Pevnosť v ťahu pri 80°C: 18 – 20 N/mm2, skúšobná norma DIN 53455
Modul pružnosti pri 20°C: 600-900 N/mm2, skúšobná norma DIN 53457
Modul pružnosti pri 80°C: 300-400 N/mm2, skúšobná norma DIN 53457
Koeficient rozťažnosti pri 20°C:1,4.10 E-4 1/K
Koeficient rozťažnosti pri 100°C:2,0.10 E-4 1/K

4. Tepelná izolácia :

Materiál :
CALPEX® vykurovanie: bezfreonová, cyklopentanom vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) s tepelnou vodivosťou λ50 = 0,0199 W/mK.
CALPEX® sanita: bezfreonová, 100% CO2 – vypeňovaná polyuretanová pena (PUR) s tepelnou vodivosťou λ50 = 0,032 W/mK.

PUR-izolácia:
Hustota: 60 kg/m3, skúšobná norma ISO 845
Tepelná vodivosť pri referenčnej teplote 50°C:  λ50 = 0,0199 W/mK, skúšobná norma EN 253 a ISO 8497
Pevnosť v tlaku (8% deformácia): 54 N/cm2, skúšobná norma DIN 53421
Uzavretosť dutiniek:  90 %
Nasiakavosť po 24 hod.: ≤ 10 %, skúšobná norma EN 253

5. Ochranný plášť:

Materiál: Polyetylén nízkej hustoty, PE-LD bezošvý extrudovaný
Úloha: chrániť proti mechanickému pôsobeniu a vlhkosti
Hustota: 918-922 kg/m3, skúšobná norma EN 1183
Tepelná vodivosť: 0,33 W/mK, skúšobná norma DIN 52612
Tavný index: 122 ºC, skúšobná norma ISO 11357-3

Dlhodobé správanie teplonosnej rúry v závislosti od prevádzkového tlaku a prevádzkovej teploty:
(Výpočet životnosti: viď. katalogový list CPX 6.110)

CALPEX-flexibilné predizolované potrubie UNO a DUO s médionosnou rúrou zo sieťovaného plyetylénu PE-Xa SDR 11 pre rozvody ÚK do 95ºC

CALPEX-flexibilné predizolované potrubie UNO a DUO s médionosnou rúrou zo sieťovaného plyetylénu PE-Xa SDR 7,4 pre rozvody ohriatej pitnej vody (TÚV) do 95ºC