Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a ohriatej pitnej vody pomocou armatúr BALLOREX

Aj Vy máte problémy s nedokurovaním koncových bytov alebo na výtokoch vo vzdialenejších odberných miestach dosiahnú odberatelia požadovanú teplotu ohriatej pitnej vody (tzv. TÚV) až po dlhom odpúšťaní vody?

V reálnych podmienkach bez inštalovaných regulačných armatúr cez vykurovacie rozvody v najbližších vykurovaných objektoch preteká väčšie množstvo vykurovacej vody a cez vzdialenejšie zasa menšie množstvo ako je potrebné. Tým dochádza k nerovnomernému vykurovaniu. Problémy rastú s veľkosťou tepelných okruhov a s rastúcou vzdialenosťou objektov od kotolne, resp. odovzdávacej stanice.

Podobne je to aj v cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody.

Na dosiahnutie hydraulického vyregulovania v rozľahlých a rozvetvených vykurovacích sústavách a v cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody Vám ponúkame prakticky odskúšané regulačno-uzatváracie a meracie armatúry BALLOREX firmy BROEN.

Na týchto armatúrach je možné pomocou meracieho prístroja FLOWMETER merať prietok, teplotu pretekajúceho média a rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou vo vykurovacích okruhoch.

Z praxe dobre vieme, že vykurovacie okruhy potrebujeme diagnostikovať vtedy, ak je problém s nedokurovaním. Ten nastáva pri nedostatočnom prietoku vykurovacieho média, spôsobenom nedostatočným diferenčným tlakom vo vykurovacej sústave.

Diagnostika problému pomocou konkurenčných prístrojov, ktoré merajú prietok na princípe snímania diferenčného tlaku, je možná s potrebnou presnosťou len pri dostatočnej výške hodnoty diferenčného tlaku. Pri nedostatočnom diferenčnom tlaku je meranie prietoku veľmi nepresné a pri diagnostike problému nespoľahlivé.

Na rozdiel od konkurenčných prístrojov má FLOWMETER v meracej sonde integrovaný snímač teploty a turbínku, ktorá sa otáča v prúdiacej kvapaline. Otáčky turbínky generujú impulzy, ktoré sú elektronicky spracované. Na displeji meracieho prístroja odčítame aj pri minimálnom prietoku s vysokou presnosťou hodnoty teploty aj prietoku prúdiacej kvapaliny. Ľahko tak diagnostikujeme príčinu nedokurovania.

Pri použití armatúr BALLOREX a diagnostike pomocou meracieho prístroja FLOWMETER nepotrebujeme pri tom žiadne zložité hydraulické výpočty. Stačí poznať tepelnú potrebu odberného miesta a teplotný spád vykurovacej sústavy, aby sme zistili potrebný prietok vykurovacej vody. Túto hodnotu prietoku potom nastavíme na regulačnej armatúre BALLOREX pomocou meracieho prístroja FLOWMETER. Ešte jednoduchšie je to v cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody, v ktorých pomocou meracieho prístroja FLOWMETER nastavíme na regulačnej armatúre BALLOREX teplotu cirkulujúcej vody v rozhodujúcich uzloch sústavy cirkulačných rozvodoch ohriatej pitnej vody.

Detailnejšie informácie nájdete v nasledujúcich technických podkladoch:

Technické riešenie hydraulického vyregulovania vykurovacích sústavách
Technické riešenie hydraulického vyregulovania cirkulačných rozvodov ohriatej pitnej vody
Prospekt regulačno- uzatváracích a meracích armatúr BALLOREX
Katalogový list regulačno-uzatváracích a meracích armatúr BALLOREX
Charakteristika regulačno-uzatváracích a meracích armatúr BALLOREX
Katalogový list meracieho prístroja FLOWMETER

Regulačné ventily BALLOREX S-katalogové listy-SK
Diagram tlakových strát pre BALLOREX S DN 10-50
Diagram tlakových strát pre BALLOREX S DN 65-150
Regulačné ventily BALLOREX S-prospekt-SK
Obrazová príloha regulačných ventilov BALLOREX
Merací prístroj FLOWMETER pre regulačné ventily BALLOMAX-manuál SK