Skúsenosti ukazujú, že po vykonaní hydraulického vyregulovania vykurovacích sústav v bytových domoch a po nainštalovaní termostatických ventilov v bytoch sa zníži spotreba tepla na vykurovanie, lebo prevádzkovanie hydraulicky vyváženej vykurovacej sústavy s možnosťou aktívne ovplyvňovať spotrebu konečným spotrebiteľom vedie k úsporám.
Pokiaľ je spotreba tepla v jednotlivých bytoch na radiátoroch indikovaná pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov, sú úspory tepla najvýraznejšie.

Popis technického riešenia hydraulického vyregulovania a termostatizácie

1. Popis riešenia hydraulického vyregulovania stúpačiek:

Ponúkaný systém umožňuje meranie prietoku, tlakovej diferencie, statického tlaku, teploty a rozdielu teplôt medzi prívodom a spiatočkou ÚK.
Na každú stúpačku, resp. vetvu ÚK navrhujeme 5-funkčnú (regulačnú, uzatváraciu, meraciu, plniacu a vypúšťaciu) armatúru BALLOREX, regulátor dif. tlaku 3/4″ – 5/4″ a plniaci a vypúšťací guľový kohút 1/2“ na odber tlaku.
Použitý bude BALLOREX s vnútorným závitom alebo prírubový. BALLOREX umožňuje meranie prietoku a diferenčného tlaku na každej stúpačke, resp. vetve ÚK.

Na stabilizáciu diferenčného tlaku a pre zabezpečenie stálych pracovných parametrov termostatických ventilov sa na každú stúpačku inštaluje regulátor diferenčného tlaku dimenzie v rozsahu 3/4″ – 5/4″.
Navrhované armatúry umožňujú presné nastavenie hydraulických pomerov v stúpačke, ktoré sú kedykoľvek snímateľné meracím zariadením FLOWMETER (prietok, teplota a teplotná diferencia). V prípade potreby je možné systém doladiť, uzavrieť, vypustiť, resp. napustiť stúpačku a regulátor diferenciálneho tlaku zamedzí nežiadúcemu nárastu tlaku pri uzavretí termostatických ventilov.

2. Popis riešenia hydraulickej regulácie a termostatizácie vykurovacích telies:

Na každé vykurovacie teleso v byte navrhujeme poniklovaný termostatický ventil OREG Drayton EB s prednastavením a s regulačnou i uzatváracou funkciou.

Prednastavenie rozsahu prietoku je možné vykonať jednoducho a presne nastavovacím kľúčom. Takto sa dosiahne rovnomerné rozdelenie vykurovacej vody do vykurovacích telies. Na presné prednastavenie prietoku cez ventil slúži ventilová vložka so 6 presnými otvormi. So špeciálnym kľúčom sa nastaví požadovana hodnota, ktorá zodpovedá príšlušnej veľkosti otvoru. Nastavenú hodnotu je možné odčítať na hornej časti ventilu.
Bez špeciálneho kľúča je manipulácia s prednastavením vylúčená.
Ventilovú vložku je možné pomocou prípravku za prevádzky bez vypustenia systému vyčistiť prípadne vymeniť.
Termostatická hlavica ET-30 je s kvapalinovým snímačom, je možné ju blokovať alebo obmedziť rozsah nastavenia teplôt.

Dôležité upozornenie!

Na spiatočku vykurovacieho telesa doporučujeme montáž uzatváracej armatúry, aby sa mohol zatvoriť prívod vykurovacej vody v prípade poruchy radiátora. Toto je však možné vykonať len vtedy, ak termostatická hlavica má okrem regulačnej aj uzatváraciu funkciu, tzn. má na stupnici okrem protimrazovej ochrany označenej symbolom ∗ aj číslicu 0. Väčšina termostatických hlavíc túto funkciu nemá. Preto je potrebné pri výbere túto skutočnosť starostlivo preveriť.

Termostatická hlavica OREG DRAYTON typ ET-30 má aj uzatváraciu funkciu !

Prehľad a popis armatúr na komplexné hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK a termostatizáciu bytov.

1. Regulačno-uzatváracie armatúry BALLOREX

Ide o viacfunkčné armatúry firmy BROEN, umožňujúce v rozsahu DN 10 – 300 mm reguláciu prietoku, uzatváranie, plnenie a vypúšťanie systému, kontinuálne meranie prietoku, teploty a teplotnej diferencie. Sú ideálne nielen pre hydraulickú reguláciu vykurovacích rozvodov, ale aj pre reguláciu cirkulačných rozvodov teplej úžitkovej vody

Prednosti :
– Viacfunkčnosť, v jednej armatúre sú zabezpečené následovné funkcie :
– plynulá, precízna hydraulická regulácia prietoku s presnosťou na 0,01 l/s s nastavením na číselnej stupnici s možnosťou plombovania prednastavenia,
– funkcia 100 %-tného uzatvárania bez ovplyvnenia prednastavenia hydraulickej regulácie,
– vypustenie a napustenie systému,
– meranie prietoku, teploty pretekajúceho média a teplotnej diferencie medzi prívodom a spiatočkou vykurovacieho systému pomocou meracieho prístroja FLOWMETER.
– Široký rozsah dimenzií od DN 10 do DN 300.
– Navrhovanie dimenzie a prednastavenia na základe parametrov vykurovacej sústavy počítačom.
– Výrobca regulačno-uzatváracích armatúr BALLOREX, firma BROEN je držiteľom osvedčenia najvyššieho stupňa medzinárodného systému riadenia a kontroly kvality ISO 9001. Ide o systematickú kontrolu v celom výrobnom cykle. Začína fázou navrhovania výrobkov, cez nákup surovín po kontrolu výrobkov od subdodávateľov, vlastných výrobkov, inštalácie a servisu. Osvedčenie ISO 9001 zbavuje obchodného partnera nutnosti podrobnej kontroly všetkých dodávok a dáva istotu, že požiadavky na kvalitu sú splnené, a že sú vytvorené optimálne podmienky pre predchádzanie chýb a ich odstraňovanie. Vo firmách, ktoré, získali osvedčenie ISO 9001 vykonáva štandardizačná organizácia polročné kontroly systému.

Podrobnejšie technické informácie nájdete v nasledujúcom prospekte na stiahnutie:
Regulačno-uzaváracie a meracie ventily BROEN-BALLOREX S-prospekt

Charakteristiky ventilov – závislosť tlakovej straty na prietoku – na stiahnute:
Diagram tlakových strát pre BALLOREX S DN 10-50
Diagram tlakových strát pre BALLOREX S DN 65-150

2. Regulátory diferenčného tlaku prepúšťaním

Regulátory tlakovej diferencie sú proporcionálne prepúšťacie ventily z bronzu, riadené tlakovým rozdielom, pracujúce bez pomocnej energie. Slúžia na stabilizáciu diferenčného tlaku Pomocou priamo odčítateľnej nastavovacej stupnice je možné plynulé nastavovanie žiadanej hodnoty. Ich konštrukcia umožňuje extrémne tichý chod. Rozsah nastaviteľných hodnôt je 5 až 50 kPa.Vyrábajú sa v dimenziách 3/4″, 1″ a 5/4″

3. Termostatické ventily OREG DRAYTON typ EB s hlavicou ET-30 alebo TRV4

Prehľad termostatických ventilov OREG Drayton typ EB:

Termostatická hlavica OREG Drayton typ ET30 s uzatváracou funkciou a protimrazovou ochranou

Prednosti TRV OREG DRAYTON s havicou ET- 30:

– vysoké hodnotenie podľa západoeurópskych testov TRV,
– TRV OREG s hlavicou ET-30 nesie európsku značku CEN pre výrobky vysokej kvality a technickej úrovne a splňuje všetky regulačné, technické, funkčné hodnoty a požiadavky Európskej normy EN 215
– relatívne veľmi nízka cena vzhľadom na kvalitu a úžitkové vlastnosti,
– rozsah nastavenia teplôt 5 – 30°C s možnosťou nastavenia a blokovania ľubovoľného intervalu teplôt v uvedenom rozpätí,
– stupnica 1 – 5 pričom hodnota 3 je justovaná a zodpovedá teplote interiéru 20°C,
– pri nastavení termostatickej hlavice na hodnotu 0 je možné ventil plne uzavrieť, čo umožňuje odstaviť vykurovacie teleso v prípade netesnosti bez nutnosti okamžitého zásahu údržby a obmedzenia prevádzky ďalších radiátorov, napojených na stúpačku,
– protimrazová ochrana,
– možnosť dodávky s pevným alebo diaľkovým snímačom,
– možnosť ochrany proti neoprávnenej manipulácii,
– vákuovo plnená kvapalná expanzná náplň snímača hlavice,
– dlhodobá spoľahlivosť a životnosť 30 rokov,
– veľmi malá hysterézia (0,3 K),
– rovnaká charakteristika pre všetky dimenzie, umožňujúca operatívnu výmenu pri montáži v prípade potreby,
– charakteristika ventilu umožňuje zaregulovať všetky typy a veľkosti radiátorov, ako aj všetky typy vykurovacích sústav používaných na Slovensku,
– možnosť prednastavenia hodnôt Kv v rozsahu 1 – 6 bez obmedzenia zdvihu kužeľky,
– tesnenie dvojitým O-krúžkom,
– možnosť výmeny a vyčistenia vložky (kúžeľky) za prevádzky bez nutnosti odstavenia a vypustenia systému ÚK
– povrchová úprava: štandardne poniklovaná mosadz
– ventily sú skúšané pri tlaku 2,0 MPa
– max. prevádkový tlak 1,0 MPa (PN10)
– max. prevádzková teplota 110ºC
– počítačový program pre návrh termostatických ventilov zaručuje vysokú presnosť pri projektovaní a vylučuje chybu subjektívneho činiteľa v prípade navrhovania fyzickým odpočtom z diagramu

Pre náročnejších ponúkame termostatické hlavice TRV4 s neprekonateľným dizajnom:

Podrobnejšie technické informácie o termostatických ventiloch OREG Drayton nájdete v nasledujúcom prospekte nastiahnutie
Termostatické ventily OREG DRAYTON – prospekt

4. Filter na zachytávanie mechanických nečistôt

Pre ochranu regulačných armatúr je nutné inštalovať filter na zachytávanie mechanických nečistôt na vstupe ÚK do objektu, ktorý podmieňuje bezporuchovú prevádzku TRV a ich garantovanú záruku a životnosť.

Poznámka :
Firma RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. je na Slovensku výhradným zástupcom :
– firmy BROEN – výrobcu regulačno-uzatváracích armatúr BALLOREX,
– firmy OREG Drayton – výrobcu termostatických ventilov a termostatických hlavíc.

Minimálny rozsah dodávky a montáže pre zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti hydraulickej regulácie termostatizácie

1. Projekt hydraulického vyregulovania (základná podmienka).

2. Dodávka, montáž a zaregulovanie stúpačkových regulačno-uztváracích a meracích armatúr Ballorex do vratného potrubia jednotlivých stúpačiek (základná podmienka).

3. Dodávka a montáž nových plniacich a vypúšťacích guľových kohútov na prívodných potrubiach stúpačiek a na vstupnom potrubí ÚK do objektu (okrem plnenia a vypúšťania aj možnosť merania diferenčného tlaku na stúpačkách a na vstupe do objektu) (základná podmienka).
4. Dodávka, montáž a nastavenie regulátorov diferenčného tlaku – prepúšťacích ventilov na stúpačkách alebo na vstupe do objektu (podľa projektu) – (základná podmienka).
5. Dodávka, montáž a zaregulovanie poniklovaných regulačných ventilov s hydraulickou predreguláciou typ Oreg Drayton (Invensis) EB s termostatickou hlavicou typ Oreg Drayton ET40 na radiátoroch v bytoch (základná podmienka).

6. Dodávka, montáž a zaregulovanie poniklovaných regulačných ventilov s hydraulickou predreguláciou typ Oreg Drayton (Invensis) EB s ručnou hlavicou ovládania na radiátoroch v spoločných priestoroch (chodby, sušiarne, práčovne a pod.) – minimálna podmienka.

7. Dodávka a montáž filtra na zachytávanie mechanických nečistôt do prívodného potrubia ÚK do objektu (ak nie je už inštalovaný) – podmienka pre poskytnutie záruky na termostatické ventily a dodávka a montáž guľového kohúta k filtru (za účelom možnosti čistenia filtra za prevádzky bez vypustenia systému ÚK)
Fakturácia v prípade potreby inštalácie sa vykoná podľa skutočneho rozsahu na základe predchádzajúceho položkovitého rozpočtu (základná podmienka).

V prípade požiadavky na zvýšenie komfortu a zainteresovanie užívateľov bytov na šetrení nákladov na teplo ponúkame naviac

1. Dodávku a montáž uzatváracích guľových kohútov na prívodné potrubia stúpačiek.

2. Dodávku a montáž uzatváracích plnoprietokových guľových kohútov na spiatočky radiátorov v bytoch aj nebytových priestoroch (možnosť odstavenia radiátora v prípade poruchy bez ovplyvnenia prevádzky).

3. Dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov elektronických alebo odparovacích a rozúčtovanie nákladov podľa spotreby

Prílohy:
– Prospekt termostatických ventilov ROSSWEINER na stiahnutie
Termostatické ventily s predreguláciou-ROSSWEINER-katalog. listy
Termostatické ventily nízkoodporové-ROSSWEINER-katalog. listy

– Prospekt elektronických dvojsnímačových pomerových rozdeľovačov SONTEX 555 a 556 na stiahnutie
Pomerový rozdelovač vykurovacích nákladov-typ Sontex 555-prospekt
Pomerový rozdelovač vykurovacích nákladov-typ Sontex 556-rádio