Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik o regiatrácii na opravy a montáž vodomerov a meračov tepla a montáž plynomerov

 

Rozhodnutie UNMS o registrácii na opravy montáž určenych meradiel