Hydraulické vyváženie rozvodov TÚV s cirkuláciou

Veľké sústavy TÚV s cirkulačným rozvodmi musia byť vydraulicky vyvážené. Iba zariadenia, ktoré majú termicky vyvážené prietoky, môžu zabezpečiť teplú vodu v požadovanom množstve a kvalite všetkým užívateľom.

V praxi sa často stretávame s obchádzaním tejto zákonitosti vyregulovaním rozvodov obyčajnými škrtiacími ventilmi bez ohľadu na skutočnosť, že trvalú termickú vyváženosť môžeme dosiahnúť len reguláciou teploty.

Po inštalácii termostatických ventilov CirCon+ na jednotlivé stúpačky cirkulačného potrubia podľa uvedenej schémy sa celá sústava v rámci bytového domu automaticky vyreguluje.

Schéma zapojenia:

Frese-CirCon-schema zapojenia

Termostatické ventily CirCon+ sú z produkcie dánskej firmy Frese a umožňujú nastaviť teplotu cirkulujúcej vody v rozsahu 40 až 60ºC

Frese-CirCon-nastavenie teploty

Termostatický ventil CirCon+

Termostatický ventil CirCon+ - vyobrazenie

 

 

Použitie

CirCon+ sa používa v rozvodoch TÚV s cirkuláciou. Zabezpečuje termické vyváženie cirkulačných rozvodov TÚV reguláciou prietoku cirkulujúcej vody cez ventil podľa jej teploty. Ventil sa na stupnici nastaví na požadovanú teplotu v intervale od 40ºC do 60ºC a túto prednastavenú teplotu cirkulujúcej vody udržuje bez ďalšieho dojustovávania. Nastavenie ventilu sa vykonáva pomocou plochého skrutkovača alebo aj mincou. Stupnicou sa otáča, pokým šípka neukazuje požadovanú teplotu nastavenia. Po ukončení nastavenia nasaďte plastovu krytku ľahkým tlakom, kým nebudete počuť kliknutie. Na drážku plastovej krytky sa môže nalepiť nálepka, aby bolo možné kedykoľvek zistiť, či krytka nebola demontovaná. 

Výhody

– Požadovaná teplota sa môže nastaviť v intervale od 40ºC do 60ºC

– Po prednastavení sa môže ventil zapečatiť

– Všetky ventily CirCon+ sa individuálne kalibrujú

– Minimálne problémy s vodným kameňonm, pretože sa termostatický element nachádza mimo vodného prúdu

– Regulačnou kužeľkou sa dá počas prevádzky manuálne pohybovať pez porušenia zapečatenia

CirCon+ zabezečí teplú vodu pre každého

Nastavenie

Teplota prednastavenia  sa dá  ľahko nastaviť, potom čo sa plastová krytka demontuje, napríklad plochým skrutkovačom, ktorý sa nasadí do dodrážky na stranekrytky. Stupnicou sa potom otáča, pokým šípka neukazuje požadovanú teplotu nastavenia.

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom prospekte:

Prospekt termostatických ventilov CirCon+ na termické vyváženie cirkulačných rozvodov TÚV